En träningsdag hos oss

Barnen får på ett lekfullt sätt, i alla situationer under dagen, öva på att utmana sina vardagliga färdigheter. Dagarna är tydligt strukturerade och varje barn får sitt eget bildschema att följa. Träningen sker både i grupp och individuellt. Under gruppträningen får barnen öva sig i socialt samspel, kommunikation och turtagning.

Av- och påklädning

Vid av- och påklädning uppmuntras barnet att göra så mycket som möjligt själv som ett led till ökad självständighet. Barnet tränar samtidigt sin koordination, rörlighet och att hålla balansen.

Förflyttning

Att förflytta sig på egen hand hjälper barnen i deras utveckling och ger dem möjlighet att utforska sin omgivning och få nya intryck. Förflyttning kan ske på olika sätt; att gå själv, med hjälp av gånghjälpmedel, krypa, rulla eller köra rullstol.

Kommunikation

Barnen får utveckla och öva på sin förmåga att kommunicera med andra. Utifrån barnens förmåga och behov jobbar vi med tal, språk och kommunikation under lekfulla former. De som har svårt att kommunicera med tal lär sig att använda alternativa kommunikationssätt såsom tecken, symbol-eller bildkommunikation och talande hjälpmedel.

Matsituation

Vid mellanmål och lunch uppmuntras barnet att vara så delaktig som möjligt utifrån sina förutsättningar. Barnen får i denna situation stöd av framförallt logoped och arbetsterapeut.

Finmotorisk träning

Barnen får jobba med handens olika rörelser, såsom att greppa, hålla kvar och släppa. De får känna på olika föremål och vrida, hälla, dosera kraft och bestämma riktning. De får lära sig att stanna upp i en rörelse, placera saker på ett bestämt ställe och träna sig i tvåhandsaktiviteter. Allt utifrån den nivå barnet befinner sig på.

Grovmotorisk träning

Barnen tränar sig på olika förflyttningar samt att sitta och stå i olika positioner. De lär känna sin kropp, jobbar med balans och rörlighet och lär sig samspela med de andra barnen. Även styrka, kondition, koordination och andning involveras. Sånger och ramsor används för att stimulera och motivera till utveckling.

Individuell behandling

Under ett individuellt träningspass kan barnet lära in nya färdigheter. Dessa kan barnet sedan använda i grupp och tillsammans med andra och i sin vardag.