Om oss

En vägghängande krokodil med flera olika instrument och spel på.

Vår verksamhet vänder sig till barn mellan två och sex år med motorisk funktionsnedsättning. Arbetssättet är baserat på Målfokuserad Funktionell Träning (MFT) och bygger på att förskola och vårdnadshavare tar aktiv del i barnets träning. Under träningsperioden tar vi över habiliteringsansvaret från Habilitering & Hälsa.

Ett engagerat team

I det dagliga arbetet på Stockholms habiliteringsenhet arbetar arbetsterapeut, logoped, specialpedagog och sjukgymnast tillsammans runt barnet. Hela teamet är dessutom engagerade i handledning och fortbildning av de vuxna som följer med barnet.

Yrkesroller hos oss

Enhetschefen  har det övergripande ansvaret för verksamheten och är den som tar beslut gällande intagning av barn.

Biträdande enhetschef  har ansvar för det löpande arbetet på habiliteringsenheten och är kontaktperson vid frågor som rör verksamheten.

Arbetsterapeuten   tränar barnen att använda sina händer samt färdigheter såsom av- och påklädning, toalettbesök, äta och dricka samt ansvarar tillsammans med sjukgymnasten för utprovning av hjälpmedel.

Logopeden  tränar barnens kommunikationsförmåga, förmåga att göra sig förstådd på olika sätt, till exempel genom tal, tecken eller bilder. Logopeden hjälper också barn med sväljsvårigheter.

Sjukgymnasten  tränar barnet grovmotoriskt såsom olika sätt att förflytta sig till exempel resa sig, krypa och gå samt att bibehålla positioner till exempel. hålla upp huvudet, sitta och stå samt ansvarar för hjälpmedel tillsammans med arbetsterapeuten.

Specialpedagogen  utnyttjar och tar tillvara det barnen tränar individuellt och i grupp hos de olika terapeuterna i lekar och andra aktiviteter. Specialpedagogen stimulerar och följer upp barnets intellektuella utveckling samt tal, syn och hörsel.

Arbetssätt

Vi arbetar med att stötta barnen, förutom motoriskt, även i den kommunikativa och sociala utvecklingen. Målsättning är att tillsammans med barnets vårdnadshavare och förskola göra det möjligt för barnet att utvecklas och lyckas.

Under en träningsperiod ingår:

 • En individuell habiliteringsplan med individuella mål.
 • Kartläggning inför målformulering och behandling.
 • Att vårdnadshavare och förskola är delaktiga vid val av målområde.
 • Att barnet dagligen övar mot sina mål i sin vardagsmiljö.
 • En tidsbegränsad träningsperiod (MTF-period).
 • Handledning till de vuxna i barnets närhet.
 • Att barnet får stöd att utvecklas i vardagliga aktiviteter som till exempel förflyttning och av- och påklädning.
 • Att via lek tillsammans med andra barn utveckla sina sociala förmågor.
 • Utprovning, anpassning, inträning och utvärdering av hjälpmedel med syfte att underlätta barnets vardag.
 • Stöd till familjen i kontakt med habiliteringsläkare, ortoped, syn- och hörselkonsulenter, dietist, ortopedtekniska verkstäder med mera.
 • Utvärdering efter avslutad träningsperiod.
 • Återkoppling till barnets habiliteringscenter.

Syftet med arbetsmetoden är att det blir tydligt för barnet vad det förväntas göra och att de vuxna runt barnet får ett gemensamt förhållningssätt. Tanken är att den gemensamma satsningen och de tydliga målen ska öka barnets motivation till att lära sig nya färdigheter.

Medföljande vuxna

När alla vuxna runt barnet samarbetar får barnet bättre förutsättningar att lyckas. Vårt arbetssätt bygger därför på att förskola och vårdnadshavare tar aktiv del i träningsperioden.

Har barnet en förskoleplats är det i första hand en person därifrån som följer med till habiliteringsenheten. Vi erbjuder fortbildning i grupp, digitalt eller på plats, i ämnen som ergonomi, alternativa kommunikationssätt och finmotorik. Den vuxna som följer med barnet till habiliteringsenheten får praktisk handledning under hela dagen kring hur barnet kan stöttas i sin träning. På så sätt ger vi barnet de bästa möjligheterna till ett bra stöd och skapar en naturlig länk mellan träningen hos oss och barnets vardag på förskolan och i hemmet. Fortbildningen i grupp tar upp olika ämnen såsom lek, kommunikation, ergonomi, grov- och finmotorik med mera.

De medföljande vuxna har också en viktig uppgift i att förmedla sin nyvunna kunskap om barnet till övrig personal på förskolan.